This Is Us Season 5 Episode 6 Recap: Randall Takes A Swim